Általános szerződési feltételek

(a továbbiakban ÁSZF)

Melyek kiterjednek az Insignio Creative – Insignio Kft. c.g.: 03-09-126570 székhely: 6000 Kecskemét, Szegedi út 90. (továbbiakban Tervező/Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatásokra, rendezik a felek között létrejött szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmának és teljesítésének meghatározását, továbbá a szerződés módosításának és megszűnésének eseteit. Tervező a Megrendelő számára a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. Megrendelő a Tervezővel kötött szerződés, e-mailben történő visszaigazolás vagy a megrendelőlap aláírásával elfogadja jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Az ÁSZF-ben foglaltaktól Megrendelő és Tervező közös megállapodással írásban eltérhetnek. Amennyiben Megrendelő és Tervező jogviszonyára irányadó szerződés másképp nem rendelkezik, annyiban az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a szerződés kifejezetten nem utal. Ha Tervező és Megrendelő között létrejött egyedi szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy az egyedi szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Jelen ÁSZF hatályos 2017. január 01. napjától visszavonásig illetve módosításig. Az ÁSZF későbbi módosításaival bevezetett rendelkezések a módosított ÁSZF-nek Tervező honlapján való közzétételétől számított 15. napon lépnek hatályba.

1. SZERZŐDŐ FELEK

Szolgáltató (továbbiakban Tervező)
Cég: Insignio Kft.
Székhely és számlázási cím: 6000 Kecskemét, Szegedi út 90.
Telephely / Iroda: 6000 Kecskemét, Szegedi út 90.
Adószám: 14142761-2-03
Bankszámlaszám: OTP Bank 11732002-23562253
Telefon: +36 70 976 7407
E-mail: info@insignio.hu
Web: www.insignio.hu
Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)
Az a természetes vagy jogi személy, aki a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belüli célból igénybe veszi a Szolgáltató szolgáltatásait.

2. SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA, TELJESÍTÉS AZ EGYES SZOLGÁLTATÁSOKNÁL

Tervező az alábbiakban ad részletes tájékoztatást a szolgáltatások tartalmáról, a szerződéskötés menetéről, a felek közötti egyeztetés módjáról, feltételeiről, a teljesítésről, a mennyiségi és minőségi átvételről, valamint az egyes szolgáltatások esetében a szerzői jogokra vonatkozó kikötésekről:

Grafikai tervezés

A szolgáltatás tartalma:

 • Grafikai tervezés
 • Logó, arculattervezés és branding
 • Prospektusok, katalógusok, szóróanyagok
 • Általános tájékoztató anyagok a szolgáltatásokról
 • Kiadványtervezés
 • Hirdetések, sajtómegjelenések
 • Rendezvények, kiállítások kommunikációs anyagai
 • Weboldal tervezés, kivitelezés
 • Online marketing tevékenység

Gyártás, kivitelezés

A szolgáltatás tartalma:

 • Nyomtatás, szitázás
 • Dekorációs munkák kivitelezése – autó, kirakat, üzlet, épület
 • Fóliázás – autó, kirakat, üzlet, épület
 • Reklámtárgyak, reklámeszközök
 • Displayek

A munka elkészítésének folyamata:

a) Adminisztrációs Fázis
Az adminisztrációs fázis előkészíti a produkciós fázist, vagyis egyezteti, véglegesíti a paramétereket, a megbízás költségvonzatait, összegyűjti a produkcióhoz szükséges anyagokat.

b) Igényfelmerülés, igények pontosítása
Megrendelő által az ajánlatkéréshez adott brief-nek tartalmaznia kell minden olyan információt és elvárást, amely a feladat megvalósításához szükséges (tennivaló összefoglalása kommunikált márka/termék bemutatása, az üzenet tartalmi/formai elemei, célcsoport, stílus, check list, technikai paraméterek, gyártástechnológia) valamint az igényelt megvalósítási határidőt.
Hiányos, elégtelen brief esetén Tervező igyekszik rövid időn belül pontosan meghatározni Megrendelővel együttműködve a megrendelői igényeket („Brief”), valamint meghatározza/ összefoglalja a Tervező rendelkezésére bocsátandó, a munkavégzéshez szükséges anyagok listáját, minőségét („Check List”).
Tervező kiemelt figyelmet fordít az ajánlatkérő Megrendelő által biztosított grafikai elemek formátumára, méretére, szövegek állapotára.
Az információk hiányossága miatti késedelemért, vagy lehetetlenülésért Tervezőt nem terheli felelősség, ilyen esetben Tervező jogosult indokolt költségei megtérítésére.

c) Munka előkészítése, anyaggyűjtés
A pontos igények (tartalmi, formai, határidő) meghatározása alapján készített ajánlat Megrendelő általi elfogadását tekinti a Tervező megrendelésnek. Megrendelőtől beérkezett anyagok, illetve Tervező archívumából hivatkozott anyagok felhasználhatóságáról Tervező minden esetben meggyőződik, minőségi kifogás esetén beszerzi vagy létrehozza a megfelelő állományokat. Amennyiben ennek költségvonzata van, a munka megkezdése előtt haladéktalanul jelzi Megrendelőnek.

d) Produkciós Fázis
A produkciós fázisban készül a termék.

e) Grafikai tervezés megkezdése
Megrendelő által átadott részletes brief (illetve a rebrief-et követő pontosítás) alapján Tervező valamennyi kommunikációs anyaghoz, a megrendelésben egyeztetett számú tervet készít, melyek bemutatása elektronikus módon történik.

f) Grafikai tervek ügyfélnek való átadása; jóváhagyatás
Megrendelő kiválasztja az igényeinek leginkább megfelelő tervet, amiről írásban (e-mail-en) értesíti Tervezőt. Megrendelő felelőssége, hogy Tervező azonosítóit használva egyértelműen határozza meg, melyik a kiválasztott grafikai terv, aminek tovább dolgozását kéri.
Amennyiben Megrendelő az első körben készített tervek egyikét sem fogadja el, köteles új, az előzőt kiegészítő briefet küldeni Tervezőnek. Ez alapján Tervező maximum 2 módosított grafikai tervet dolgoz ki. Ilyennek minősül minden olyan szöveges vagy grafikai módosítás, mely az eredeti vázlatot, layout-ot alapjában megváltoztatja, mint a grafikai vagy képi elemek módosításai, koncepcionális módosítások.

g) Grafikai tervek kidolgozásának megkezdése, folyamatos egyeztetés az ügyféllel
Ezután a véglegesített grafikai terv kidolgozására kerül sor. A kidolgozás folyamán – többnyire elektronikus állomány formájában (nyomdai gyártásra nem alkalmas, kis felbontású pdf vagy jpg) –, olykor színes nyomtatásban – több alkalommal bemutatásra kerül az elkészített anyag, melyet a Megrendelő visszajelzései alapján dolgoz át, módosít Tervező.
Ha a munka megvalósításának a költsége a teljesítés során módosul (például Megrendelő új kérésekkel áll elő, vagy előre nem látható költségek merülnek fel), Tervező köteles egy módosított ajánlatot készíteni, illetve a munkát felfüggeszteni annak visszaigazolásáig. A felmerült többletköltségek csak akkor érvényesíthetőek, ha ezen módosított árajánlatot Megrendelő visszaigazolja.

h) Grafika és tartalom elfogadtatása az ügyféllel
Tervező köteles a kigyártás előtt bemutatni Megrendelőnek a terveket tartalmi-formai írásbeli elfogadtatás céljából. Megrendelő megfelelő időben köteles nyilatkozni az elfogadásról, amelynek elmulasztása ill. késedelmes teljesítése esetén keletkezett kár a Megrendelőt terheli.
A termék formai és tartalmi elfogadása e-mail-en is megtörténhet, az így elfogadott állomány, valamint az elfogadó e-mail is a Tervező nyilvántartásába kerül.

i) Az elfogadott grafikai állomány átadása:
Az elkészült terméket Tervező az általános gyakorlatnak megfelelően ofszet és digitális gyártásra egyaránt alkalmas formában bocsátja az elfogadott grafikai állományt Megrendelő rendelkezésére.

j) Gyártás, kivitelezés:
Szolgáltató minden gyártást Megrendelő által írásban (e-mail) jóváhagyott látvány alapján készít. A látványtervek tartalmi, nyelvhelyességi ellenőrzése Megrendelő felelőssége, melyre Szolgáltató felhívja a figyelmet.
Megrendelő által írásban (e-mail) elfogadott látvány alapján elkészült munka átadása alapesetben Szolgáltató telephelyén, külön kérés esetén Megrendelővel egyeztetett helyszínen, vagy postázva a kért helyszínre.
Megrendelő által írásban (e-mail) elfogadott látvány alapján elkészült munka installálása kivitelezése, amennyiben lehetséges Szolgáltató telephelyén. Amennyiben csak helyszíni installálás, kivitelezés lehetséges, úgy Megrendelővel írásban (e-mail) előre egyeztetett helyszínen és időpontban. A megfelelő körülmények biztosítása Megrendelő kötelessége – hőmérséklet, tisztaság, hozzáférhetőség.
Kültéri munkák esetén a minimum ragasztási hőmérséklet + 15 C fok. Ettől alacsonyabb hőmérséklet esetén Szolgáltató nem vállal felelősséget az átadott munkára.
A Megrendelő felelőssége időben gondoskodni a gyártás előkészítéshez szükséges technikai információkról, melyek a következők:
gyártási technológia (ofszet, digitális, flexo, szita, széles formátum) – ezt már a tervezés megkezdése előtt a Brief-ben egyeztette Tervező a Megrendelővel, a munka folyamán azonban ez módosulhat,
gyártásra előkészített anyag leadásának módja (lehet állomány: e-mail-en vagy CD-n, FTP vagy a Tervező saját kliensoldalára való feltöltés).
Többoldalas kiadványok, egyes szóróanyagok esetében szükség van ún. „forgató készítésére”, mely az oldalak sorrendjét, kiadvány speciális működését prezentálja, segítségül szolgál mind a gyártás előkészítéshez, mind a kigyártáshoz. Ennek összeállítása, az oldalsorrend meghatározása Megrendelő feladata, makett készítését Tervező ennek alapján tudja elvégezni, a munkamenetet szervezni.
Dokumentumok archiválása
Mind az adminisztrációs mind a produkciós fázis anyagainak archiválása állomány formájában történik meg. Az elkészített vázlatterveket és az elfogadott, megvalósult munkát Tervező 2 évig archiválja.

3. FIZETÉSI MÓD, FIZETÉSI KÉSEDELEM

Amennyiben az egyedi szerződések az ÁSZF-ben megfogalmazottaktól eltérően nem rendelkezik, a Tervezői díjat a Megrendelő banki átutalással köteles a Tervezőnek megfizetni.
A számla megfizetését a felek akkor tekintik teljesítettnek, amikor az összeg a jogosult bankszámláján jóváírásra kerül.
Fizetési késedelem esetére a felek a Ptk. 301/A §-a (illetve nem gazdálkodó szervezetek esetén a 301 §-a) szerinti késedelmi kamatot kötik ki, amely a jelen ÁSZF hatálybalépésekor a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamatnak gazdálkodó szervezet kötelezett esetén 7 %-kal növelt összege.

4. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK

Az ellenérték teljesítésének biztosítékaként a Tervező foglaló fizetését kötheti ki, illetve a munkák megkezdése előtt a Megrendelőtől további előleget kérhet. A szerződés teljesítés esetén a foglaló összege a vállalkozási díjba beleszámít. A foglaló összege – ettől eltérő rendelkezés hiányában – a Tervezői díj 20%-a, a foglaló és előleg együttesen a Tervezői díj 50 %-áig köthető ki. Ha a szerződés meghiúsulásáért a Tervező felelős, akkor a Megrendelő részére a foglaló visszajár, egyéb esetekben pedig a Tervezőt illeti meg. A foglalóról való lemondás és a foglaló visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít, az esetleges kártérítésbe azonban a foglaló beleszámít. A foglalóra és előlegre vonatkozó kikötéseket Tervező árajánlatában (megrendelés visszaigazolásában) előzetesen jelzi.
Az előlegről, illetve foglalóról szóló számla kiállítására a Tervező a megrendelés hatályba lépésének napján válik jogosulttá és ezen a napon kezdődik a számla fizetési határideje is. Amíg Megrendelő az előleg, illetve foglaló számlát nem teljesíti hiánytalanul, addig a Tervező nem kezdi meg a szerződés teljesítését. A megrendelésen feltüntetett teljesítési határidő automatikusan annyival meghosszabbodik, amennyivel az előleg, illetve foglaló számla lejárata után egyenlíti ki Megrendelő a számlát.

5. SZERZŐDÉSSZEGÉS

A Tervező és a Megrendelő egyaránt szerződésszegést követ el, ha neki felróható okból hibásan teljesít, késedelmesen teljesít, vagy a teljesítés lehetetlenné válik.

6. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A felek között létrejött eseti szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. A felek között létrejött eseti szerződésteljesítés nélkül is megszűnhet:
a felek közös megegyezésével,
a Megrendelő elállásával vagy felmondásával,
a Tervező felmondásával vagy elállásával.
Ha a Megrendelő az általános elállási jogát (nem a Tervező szerződésszegéséből eredően érvényesített elállási jogát) gyakorolni kívánja, köteles a Tervezőnek a felmerült költségeit, illetve kárát megtéríteni az alábbiak szerint:
Ha Megrendelő a megrendelést követően gyakorolja elállási jogát (nem a Tervező szerződésszegése miatti elállási jogát) a munkakezdési szakaszban (a Tervező még a tervek elkészítését nem kezdte meg, de előkészületeket tett a szerződés teljesítése érdekében), akkor a teljes vállalkozási díj 10%-át kell kifizetnie bánatpénzként.
Ha a Megrendelő ezt követően, a munka készítési szakaszában (ha már belekezdett a tervekbe) gyakorolja elállási jogát, akkor a teljes vállalkozási díj 30%-át kell kifizetnie bánatpénzként.
Amennyiben a korrektúrafordulók utáni munka a megfelelő funkciókat és design elemeket tartalmazza, de a Megrendelő szubjektív látásmódja szerint nem kielégítő, akkor a teljes munka elkészítési díjának 90%-át kell kifizetnie bánatpénzként, ezután a termék átadásra kerül a Megrendelő részére. Ennek megfelelően ebben az esetben a szerződés a jövőre nézve szűnik meg.
Ha a Megrendelő a munka/termék elkészítését követően szubjektív okból nem veszi át a terméket, akkor a termék elkészítési díj 100%-át kell kifizetnie bánatpénzként, mivel a Tervező szerződésszerűen teljesített.
A Tervező jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani (illetve attól elállni), ha a Megrendelő az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja:
Az elkészítendő terméken – törvénybe ütköző módon pornográf, iparvédelmi illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván elhelyezni, megjeleníteni.
Ha a megrendelő több mint 30 napos fizetési késedelembe esett, és felhívásra sem rendezi tartozását.
Ha a megrendelő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolását határozza el.
Ha a Megrendelő egyéb súlyos szerződésszegést követ el.
A Tervező azonnali hatályú felmondása/elállása esetén a Megrendelő köteles a Tervező költségeit és kárát (beleértve az elmaradt hasznot is) megfizetni.
A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása – kivéve az elállás egyes eseteit – nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

a.) Teljesítési határidő: Insignio Kft. vállalja az írásos megrendelő szerinti határidőt, ettől eltérő határidőről értesíti Megrendelőjét.

b.) Sürgősségi pótdíjazás: Amennyiben a Megrendelő sürgősségi teljesítést kér, abban az esetben Insignio Kft. a munkadíj mellett 50%-ig terjedő felárat számíthat fel.

c.) Nyitva tartás: Munkanapokon 8:00-16:30 óráig.

d.) A megrendelt munka a Megrendelő részéről elfogadottnak minősül, amennyiben arra a Megrendelő 30 napig érdemben nem válaszol, illetve ugyanezen idő alatt áttervezési igényt nem jelöl meg. Ez esetben a munka teljes áron kiszámlázásra kerül.

e.) Tiszteletpéldányok: Insignio Kft. 3-5 db tiszteletpéldányra tart igényt, amelyről saját nyomdai kivitelezés esetén gondoskodik, Megrendelői kivitelezés esetén kérjük címünkre elküldeni.

8. SZERZŐI JOGOK

Amennyiben az egyedi szerződések, vagy a jelen ÁSZF egyes szolgáltatásokra vonatkozó fejezete másként nem rendelkezik:

Tervező – amennyiben erről Megrendelő külön nem rendelkezik – az általa elkészített munkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja.

Szerzői jogok:
Tervező által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Tervező. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt, a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg.

A felhasználási jog nem kizárólagos, harmadik személyre át nem ruházható, át nem adható, a felhasználás módja és mértéke nem irányulhat közvetlen haszonszerzésre, illetve nem eredményezhet hasznot. A felhasználási jog Magyarország területére vonatkozik, és határozatlan időre szól. A felhasználási jog semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magában. Bármilyen, írásban előre le nem fektetett felhasználás, módosítás esetén vagy, ha a Megrendelő egyébként megszegi a felhasználás szabályait, a Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el. Ebben az esetben a Tervezőt a teljes vállalkozási díjnak megfelelő összegű kötbér illeti meg és érvényesítheti ezen túl felmerülő kárát. Ha Megrendelő a jelen ÁSZF-ben szabályozotthoz képest bővebb felhasználói jogot igényel, ezt köteles előzetesen és írásban kezdeményezni. A kezdeményezés alapján Tervező eldönti, hogy a kért tartalom vállalható-e és ha igen, a megrendelőlapon rögzítik a felhasználási jog pontos tartamát és díját. A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása – mivel az a Tervező tulajdona és nem képezi az egyes megrendelések tárgyát – minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi.

Tulajdonjog:
A Tervező a szerződés teljesítése során leszállított dolog feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja. Az egyes megrendelésekben szabályozott felhasználási vagy egyéb jogosultságokat a Megrendelő a vállalkozási díj teljes megfizetésével szerzi meg.

9. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM

Szerződő felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik szerződő felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá. A titoktartási kötelezettség szerződő feleket a szerződés megszűnése után is terheli.

Szerződő felek a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik szerződő felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, ha a termékeken a jelen szerződés szerint nem tüntetik fel a Tervezőt.

Jelen ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:

2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről – 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető kérdéseiről
Kecskemét, 2020. 01. 01. Insignio Kft.

I. Melléklet: Munkamódszer

Insignio Kft. és a Megrendelő közötti közös munka a következő stációkon halad keresztül:

 1. Megismerkedés a Megrendelővel és a feladattal. Fontos a feladat hátterének, illetve a Megrendelő igényeinek, céljainak megismerése.
 2. Közös cél kialakítása, a feladat definiálása valamint a brief elkészítése. A briefinek tartalmaznia kell minden, a feladat szempontjából lényeges információt és a pontos határidőket.
 3. Árajánlat egyeztetés, írásos megrendelés ill. szerződéskötés. Az árajánlat aláírása megrendelésnek minősül.
 4. Vázlat- ill. koncepciótervek készítése. Logóterv esetén ez minimum 2 db vázlattervet jelent. A vázlatterv célja az, hogy bemutassa a kommunikációs megoldásokat, a stílust, a design lényegi elemeit. A vázlattervet úgy készítjük el, hogy a Megrendelő számára egyértelmű és egyszerű legyen a választás. A felkínált alternatívák határozott koncepciókat képviselnek, amelyekből egyértelműen körvonalazódik a kidolgozás utáni kész munka. A vázlattervek Insignio Kft. tulajdonát képezik.
 5. További vázlat- ill. koncepciótervek. Abban az esetben, ha a felkínált vázlattervekből nem sikerül a Megrendelőnek választania, cégünk további tervezési díj ellenében (a koncepcióterv díjának 50%-a), újabb terveket készít. Ennek feltétele a brief pontosítása.
 6. Kidolgozás. A Megrendelő kiválasztja a neki legjobban tetsző vázlattervet, amelyet a választott koncepciónak megfelelő konkrét megoldás kidolgozása (grafikai kidolgozás, tördelés, stb.) követ.
 7. Kontroll alatt a kidolgozott terv végső finomítását, korrektúráját értjük. Itt nyílik lehetősége a Megrendelőnek arra, hogy maximum 3 alkalommal apróbb, a kiválasztott koncepciót nem sértő változtatásokat eszközöljön. A harmadik áttervezési igény után a Tervező csak külön díjazás ellenében készíti el az áttervezést. Amennyiben a változtatások a koncepciót is érintik, abban az esetben, az 5-ös pontban foglaltak érvényesek.
 8.  Átadás. A végső anyag bemutatását és elfogadását követően átadjuk a munkát a Megrendelőnek, az írásos megrendelőhöz híven (pl. digitálisan, nyomdakészen leszállítva, stb.).
 9. Fizetés készpénzben az átadáskor vagy megállapodás szerint 8 napos átutalással történik.
 10. Archiválás. Az elkészített vázlatterveket és az elfogadott, megvalósult munkát cégünk 2 évig archiválja.
 11. Tiszteletpéldányok: Insignio Kft. 3-5 db tiszteletpéldányra tart igényt, amelyről saját nyomdai kivitelezés esetén gondoskodik, Megrendelői kivitelezés esetén kérjük címünkre elküldeni.

Kecskemét, 2020.01.01. Insignio Kft.